วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พลังงานความร้อน

ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัตถุ   มีผลทำให้วัตถุเปี่ยนแปลงรูปร่าง  เปลี่ยนสถานะ  เปลี่ยนอุณหภูมิ
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลของความร้อน

ผลของความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัตถุ
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน